การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental) ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา